Provozní řád studia a všeobecné obchodní podmínky (zkrácená verze)
 1. Provozní řád studia
Přihlášením účastníka na kurz PD Studia, prohlašuje, že je starší 18-ti let nebo má souhlas svého zákonného zástupce k účasti.
Přihlášením účastník potvrzuje, že se lekce účastní na vlastní nebezpečí a jakékoliv riziko či případný úraz související s náplní kurzů je předmětem jeho osobní zodpovědnosti. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví.
Přihlášením na kurz, ať již emailem, telefonicky či přes WA zprávy, se přihláška stává závaznou a klient je povinen uhradit kurzovné. V případě, že se klient z kurzu odhlásí bez úhrady, má studio nárok toto po něm právně vymáhat.
V případě, že se klient neodhlásí, ale na lekci nebo kurz se nedostaví, má studio nárok na úhradu lekce nebo části kurzu viz odstavec Storno podmínky.
2. Platba
Platbu je nutné uhradit dle domluvy s lektorkou. Každá z lektorek si své lekce spravuje sama.
3. Storno podmínky
Storno před začátkem kurzu – pokud je uhrazena celá částka, klientovi bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% z celé částky.
Storno po začátku kurzu - kurzovné se nevrací
Studio si vyhrazuje řešit odhlášky ze závažných zdravotních důvodů individuálně.
Pokud zajistíte náhradníka, na kterého bude Vaše kurzovné převedeno, nebude Vám storno poplatek účtován.
Storno kurzů a lekcí je třeba řešit neprodleně s majiteli studia, uplynulé lekce, kterých se klient nezúčastnil byť i ze závažných zdravotních důvodů, které nenahlásil bez odkladu, není možné dodatečně proplatit.
4. Absence a náhrady lekcí
Pokud se nemůže klient zúčastnit některé lekce z kurzu, hodinu si může nahradit v jiných kurzech, případně na volných hodinách, pokud je volná kapacita a pokud hodinu svého kurzu omluví minimálně 24 hodin předem.
Za pozdější omluvy nebo za lekce, na které klient nedorazí, aniž by se omluvil, není možné poskytnout náhradu.
V rámci kurzu (12 lekcí) máte nárok na 3 náhrady, pokud se nedomluvíte s majiteli studia jinak.
V případě absence je nutné odhlásit se z lekce nejpozději 24h předem (u dětí vyjímečně do 8h ráno) telefonicky, či jiným způsobem, kterým se s lektorkou domlouváte.
Náhrady je možné čerpat do 30 dní od konce kurzu, kde náhrada vznikla. Není možné náhrady odečítat z následujícího kurzovného nebo vyčerpat v pokračujícím kurzu.
5. Nástup v průběhu kurzu
Nástup do již rozběhnutého (a volného) kurzu je možný, účastník zaplatí kurzovné ponížené o proběhlé lekce.
6. Rezervace kurzu/lekce
Lekci nebo kurz si můžete rezervovat přímo u lektorek a přihlášení si také spravují samy lektorky. Můžete si zarezervovat i samostatnou lekci v rámci kurzu, pokud je na kurzu volné místo, které ověříte u vyučující lektorky. Placení samostatných lekcí je dražší než úhrada lekcí v rámci kurzu nebo. Více informací o možnostech Vám rádi poskytneme emailem nebo po telefonu.
7. Poskytnutí osobních údajů
Účastník kurzů a akcí pořádaných tanečním studiem, prohlašuje svým podpisem na registračním formuláři, že souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů provozovateli tanečního studio jako správci osobních údajů pro její další obchodní a marketingové účely, to vše na dobu neurčitou (tj. do odvolání). Prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, zejména poučen o svých právech podle paragrafů 2 a 21 zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat.
8. Další ustanovení
Vyhrazujeme si právo v nutných případech zrušit jakýkoli kurz, nebo jinou akci před jejím začátkem či v jejím průběhu. Pokud dojde k takovému zrušení, budou klientkám vráceny jimi uhrazené finance v plné výši (pokud dojde ke zrušení před začátkem akce) nebo v poměrné výši (pokud dojde ke zrušení v průběhu akce) nebo lekce převedeny na permanentky, které je možné si poté vyčerpat.
Studio může využít svého práva vyloučit z akce účastníka, který v minulosti porušil nebo porušuje výše uvedená pravidla nebo je jeho chování v rozporu s dobrými mravy.
Vyhrazujeme si právo řešit jednotlivé případy individuálně zejména při závažných zdravotních situacích.
Vyhrazujeme si právo Podmínky účasti na kurzech měnit. Přihlášením na kurz nebo jinou akci potvrzujete, že jste seznámeni a souhlasíte s podmínkami účasti výše uvedenými.

Back to Top